Kyempitsi Primary School

School 20 Kyempitsi Primary School