Kyempitsi Primary School


School 20 Kyempitsi Primary School